top of page

SYNPUNKTER & KLAGOMÅL


Synpunkter och klagomål på Nyhemsskolans förskola, skola och fritidsverksamhet

Vi är tacksamma över synpunkter på hur Nyhemsskolan fungerar och inte fungerar! Vi använder synpunkterna/klagomålen i vårt kvalitetsarbete för att vår skola ska utvecklas och förbättras.

Klagomålsrutin (– blankett finns att ladda ner här :

Synpunkter/klagomål som gäller skolan/fritids/förskolan ska lämnas till rektor/förskolechef eller expeditionspersonal.

Eller skickas till:

Nyhemsskolan – att: rektor/förskolechef, Östra vägen 71 43235 Varberg

 

Är synpunkter/klagomålet av övergripande karaktär, inte berör en specifik enhet eller gäller en ledningsfråga ska det sändas till skolans styrelse. (Nyhemsskolan – att: styrelsen, Östra vägen 71 43235 Varberg) Vid behov av komplettering eller förtydliganden kontaktas du som kommit med synpunkter eller klagar. All kommunikation dokumenteras och registreras på skolan. Rektor/förskolechef – styrelsen avgör om ärendet kan handläggas inom den egna enhet genom att komma fram till en lösning med dig som har synpunkter eller klagar. Målsättningen är att kunna avsluta ett klagomålsärende. Ett ärende avslutas genom att rektor/förskolechef skriftligt redogör för genomförda åtgärder eller svarar på klagomålet. Senast tre veckor efter att du lämnat synpunkter/klagomål ska du ha fått svar på de klagomål du kommit med och om möjligt också en plan på när de kommer att åtgärdas.

Dokumentet skickas till dig som har klagat. Rektor/förskolechef kontrollerar med dig som framförde klagomålet att svaret är uppfattat. Detta dokumenteras.

Om du inte är nöjd med genomförda åtgärder kan du kontakta Skolinspektionen (www.skolinspektionen.se) .

Form

Klagomål ska i störta möjlig utsträckning vara skriftliga den mall som hör till detta dokument. Detta för att underlätta hantering, dokumentation och diarieföring. När ett klagomål är upprättat som ärende kan det kompletteras med muntlig information som antecknas till ärendet av rektor/förskolechef.

Informationen om klagomålsrutinerna

Information om klagomålsrutinerna finns förutom på hemsidan också som anslag vid ingången till skolan. Rutinerna för klagomålshanteringen skickas ut till vårdnadshavarna i samband med läsårsstart och till målsmän till nya elever som börjar på skolan/förskolan under pågående termin.

/ Rektor/förskolechef

Utdrag från skollagen kap 4 §§ 7,8:

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

8 § Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

bottom of page