top of page

Viktiga värden på Förskolan Äpplet

Barnsyn & vårt uppdrag

Förskolan är första steget i varje barns utbildningskedja. Utbildningen ska vara lärorik, rolig och utvecklande för alla barn. Vi utgår från Läroplanen för förskolan och har tydliga mål med utbildningen i förskolan. Vår utbildningsplan är grunden i hur vi planerar och lägger upp vår utbildning och undervisning på Äpplet. Läs gärna vår utbildningsplan för att få en större inblick i vårt arbete.
Barn är underbara, resursrika, kreativa, kompetenta och fulla av lust att lära……så lyder de första raderna i vår nedtecknade barnsyn. Barn har en inneboende lust att lära sig nya saker hela tiden och genom alla situationer som uppstår i vardagen. Förmågan att utveckla kunskap finns hos oss alla barn och stärks tillsammans med andra människor. Här kan du läsa mer om vad som utmärker vår barnsyn på Förskolan Äpplet.

2021-03-13 - Förskolan-007.jpg
2021-03-13 - Förskolan-002.jpg
2021-03-13 - Förskolan-006.jpg
2021-03-13 - Förskolan-005.jpg
2021-03-13 - Förskolan-001.jpg

Värdegrundsarbete & kristen profil

Vår förskola bygger på en kristen grund. Vi är måna om att ha en kontinuerlig dialog med våra vårdnadshavare om hur den kristna profilen och de konfessionella inslag förskolan har kommer till uttryck i vår utbildning. Vi berättar och informerar om hur vi arbetar med våra kristna traditioner. Här kan du se hur Förskolan Äpplet och Nyhemsskolans vision lyder: "Vi vill utbilda och forma en generation som är beredd att ta ett samhällsansvar och tillämpa kristna värderingar". Vill du läsa mer om hur de konfessionella inslagen förekommer i utbildningen på Förskolan Äpplet kan du klicka på länken.

Under hela höstterminen fokuserar förskolan Äpplet på att arbeta med värdegrundsarbete, vilket ligger i linje med vår profil. Vi arbetar aktivt tillsammans med barnen kring de grundläggande värden som beskrivs i läroplanen för förskolan och i Barnkonventionen, hur vi skall vara goda medmänniskor, alla människors lika värde, empati, inlevelse i andra människors situation mm.

Barnkonventionen får stort utrymme i vårt arbete tillsammans med barnen. Att arbeta med varje barns rättigheter är ett stort och viktigt uppdrag hos oss på Äpplet. För att göra detta område lättförståeligt och greppbart för barnen arbetar pedagogerna med en mängd olika genomtänkta material för att skapa förståelse hos barnen.

Likabehandlingsarbete är något som är levande i vår verksamhet. Att arbeta aktivt med alla diskrimineringsgrunder får ta ett stort utrymme i vår undervisning. Vi har en kulturell mångfald i vår förskola vilket berikar och uppmärksammas på olika sätt i undervisningen. Här kan du läsa mer om vårt likabehandlingsarbete.

2021-03-13 - Förskolan-003.jpg

Utvecklingsinriktade pedagoger

Vår största tillgång är våra professionella, engagerade och utvecklingsinriktade pedagoger. Barnets bästa är alltid det främsta i vår undervisning på förskolan Äpplet. Vi arbetar med läroplanen för förskolan i fokus och som grund i allt vi gör. Genom en mångfald av tillvägagångssätt skapar pedagogerna inspirerande lärmiljöer och tar tillvara varje barns unika egenskaper och kompetenser. Hos oss ska pedagogerna våga utmana befintliga synsätt och se nya perspektiv. Närvarande och aktiva pedagoger är viktigt för oss på Äpplet. För oss är det också viktigt att varje pedagog känner stolthet och en vilja att ta ansvar för en ständig utveckling.

Lärmiljöer hos oss på Äpplet

Lärmiljöerna i vår förskola ser vi som ett redskap vi använder i vår undervisning. Vi använder lärmiljöerna till att utmana, stimulera och inspirera varje barns utveckling och lärande.

Lärmiljöerna är uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande och utveckling. På ett medvetet sätt ser våra pedagoger till att både de fysiska och sociala lärmiljöerna blir tillgängliga, stimulerande och utmanande för alla våra barn. 

Våra kompetenta pedagoger planerar och organiserar tillsammans med rektor för förskolan vår lärmiljö noga så att den passar den aktuella barngruppen. Det finns ett syfte med varje material och dess plats, och miljöerna ska ständigt formas och utvecklas utifrån barnens behov, egna frågor och intressen.

En bra lärmiljö skapas varje dag i mötet mellan barn och pedagoger – men det är alltid pedagogernas medvetna val och förhållningssätt som gynnar och stimulerar barnens lärande. Lärandet sker både i planerade aktiviteter och sker även spontant i barnens lek, de vardagliga händelserna, till exempel vid påklädningen, toalettbesöket och måltiden.

Våra olika lärmiljöer, både utomhus och inomhus skall stimulera och utmana varje barn till lek och lärande.

Systematiskt kvalitetsarbete

Att hela tiden utveckla, följa upp och förbättra verksamheten är viktigt för oss på Äpplet. Vi strävar efter att hela tiden arbeta målinriktat i enlighet med våra styrdokument, att vår undervisning skall vara utvecklande och stimulera till lärande hos barnen.

På förskolan Äpplet använder vi oss av det digitala verktyget Tyra. I det verktygen dokumenterar pedagogerna (tillsammans med barnen) den dagliga undervisningen på förskolan kopplat till de aktuella projekt som pågår på avdelningarna. I verksamhetsloggen kopplas arbetet på förskolan till läroplanens mål och arbetslagets fokusområden. Man dokumenterar med hjälp av film, foto, intervjuer mm. Verktyget ger oss möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt se och samarbeta kring barnens utveckling och lärande på förskolan. Pedagogerna får ett underlag för reflektion, analys, uppföljning och utvärdering som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete.


I Tyra blir både barnets och gruppens utveckling synlig i bild, film, dokumentation och reflektioner. Pedagogerna dokumenterar gruppens och barnens utveckling. Allt kopplas till läroplanens mål.

Att arbeta systematiskt med planering, dokumentation, uppföljning, utvärdering gör att förskolans undervisning kan utvecklas och förbättras. Vi fångar upp och kan reflektera över de lärandeprocesser som sker på förskolan.


En viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete är varje arbetslags kvalitetstid 1 gång per månad. Arbetslagen får möjlighet att tillsammans reflektera, diskutera och analysera kring sitt arbete på förskolan.
Vi använder även oss av BRUK – skolverkets självskattningsverktyg för att utvärdera vår undervisning och på det sättet få syn på vad våra utvecklingsområden är.

bottom of page